ସମର୍ଥନ ବ୍ୟାନର |

ସେବା

ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ…

ଟେଡା UPX ଦଳ ​​ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ସମାଧାନ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା, ସ୍ଥାପନ, ​​କାର୍ଯ୍ୟ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ଆଧାର କରିବ |ଆମର ଗ୍ରାହକ ସେବା 24/7 ଲାଇନରେ!

SERVICE_2
ସେବା

ଶକ୍ତି ବ୍ୟାଟେରୀ ସମାଧାନ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ:

ବିକ୍ରୟ ପରେ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |

-ପରେ- ବିକ୍ରୟ ସେବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମ basic ଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ବୁ understand ିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

- ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନିସିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର |

- ଉତ୍ପାଦ ବିଫଳତା ସମସ୍ୟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ (ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ FA କିମ୍ବା 8D ରିପୋର୍ଟ) |

- ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ସମସ୍ୟା |

- ଉତ୍ପାଦ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଧୀନରେ କମିଶନ |

-କ product ଣସି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ |

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ (ମରାମତି କୋଟେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ) |

- ଉତ୍ପାଦ ମରାମତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ |

- ଗ୍ରାହକ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତକରଣ |

- ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫେରିବା ଏବଂ ରେକର୍ଡ କରିବା |